Quản lý Xây dựng

AIC MANAGEMENT LÀ MỘT NHÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ
AIC Management cung cấp công tác phân tích hoạt động và phương pháp quản lý hiệu quả đảm bảo hoàn thành dự án trong hạn định theo định mức ngân sách và chất lượng theo yêu cầu. Khả năng kiểm soát dự án hiệu quả là cơ sở rõ ràng và vững chắc cho chủ đầu tư thấy được công trình đang tiến triển và chuẩn bị hoàn thành. Các phương pháp có hệ thống của AIC Management về quản lý xây dựng/quản lý dự án bảo đảm sự quản lý phù hợp và kiểm soát chi phí cho dự án. Các tiến trình theo hệ thống này bao gồm tất cả các khía cạnh của dự án, mang lại sự an toàn về tài chính và có thể hoàn toàn kiểm soát được tiến trình thực hiện của dự án.

 

Các dịch vụ do AIC Management cung cấp bao gồm
• Quản lý xây dựng
• Quản lý dự án
• Nội thất
• Tính khả thi của dự án
• Tư vấn Cộng đồng
• Quản lý Tiến độ
• Đánh giá Dự án
• Phục hồi Dự án bị đình trệ
• Dự toán định giá
• Quản lý Hợp đồng
• Xin phép và Chứng nhận của cơ quan chức năng
• Quản lý Rủi ro
• Hoạch định Chi phí

 

Các hệ thống kiểm soát
Thành công của các dự án phụ thuộc vào nền tảng quản lý chuyên nghiệp. AIC Management cung cấp nền tảng này bằng cách sử dụng hệ thống kiểm soát và qui trình kiểm tra. Các hệ thống này tạo thành:
• Quy trình Quản lý Dự án
• Nguyên tắc kiểm soát chi phí/ thương mại
• Quy trình đảm bảo chất lượng
• Quy trình Quản lý An toàn
• Quy trình Quản lý rủi ro
AIC Management luôn duy trì các tiêu chuẩn cao thông qua những nguyên tắc chủ đạo trên để đảm bảo thực hiện dự án theo phạm vi công việc đã được thỏa thuận.