Dịch vụ Quản lý Dự án

Dịch vụ Quản lý Dự án sẽ bao gồm cung cấp toàn bộ dịch vụ cho dự án. Tư vấn Quản lý Dự án sẽ thực hiện cung cấp tất cả các dịch vụ được yêu cầu cho các dự án xây dựng. Tất cả Dịch vụ Quản lý Dự án bao gồm sau đây:

QUẢN LÝ DỰ ÁN
• Cở sở hạ tầng
• Bất động sản
• Xây dựng
TƯ VẤN QUẢN LÝ
• Giám sát Công trình
• Quản lý Tài sản
• Quản lý rủi ro
• Quản lý ATLĐ khu vực thi công
• Quản lý Thay đổi
QUẢN LÝ XÂY DỰNG
• Tư Vấn
• Đấu thầu
• Quản lý Tiến độ
• Dịch vụ Kỹ thuật
• Dịch vụ Bảo trì
• Dịch vụ Hợp Đồng Tổng quát
• Quản lý Tiến độ và Phân tích